PRIVACY STATEMENT DC ENGINEERS

DC Engineers is een organisatie die kandidaten en opdrachtgevers bij elkaar brengt. DC Engineers is voornamelijk het geschikte bureau voor Civieltechnici. Van Ontwerpers, Tekenaars, Beheerders, Beleidsmedewerker, Werkvoorbereiders, Constructeurs, Projectleiding, Toezichthouders, Directievoerders, Projectmanagers tot aan iedereen die nodig is voor de realisatie van projecten. Wij begrijpen uw bedrijfscultuur en zorgen naast gekwalificeerd personeel ook personeel dat goed binnen uw organisatiestructuur past.

 

Contactgegevens:

DC Engineers BV

Chroomstraat 36

2718 RR ZOETERMEER

www.dcengineers.nl

info@dcengineers.nl

085-0201022

 

Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt via een sollicitatie, aanmelding en/of gebruik maakt van onze diensten, gaat u ermee akkoord dat deze zullen worden verwerkt in de database van DC Engineers. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– LinkedIn profiel

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld via onze website, in correspondentie of telefonisch, zoals bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

DC Engineers verwerkt in principe geen bijzondere persoonsgegevens. Uitzondering hierop is de BSN, die wij verzamelen als onderdeel van het btw-identificatienummer van ZZP’ers. Dit btw-identificatienummer hebben wij nodig voor het (eventueel) op te stellen contract tussen de ZZP’er en de opdrachtgever. Omdat de BSN onderdeel is van dit identificatienummer, kunnen wij niet anders dan de BSN ook te registreren. Dit zal echter altijd zijn als onderdeel van het btw-identificatienummer; het BSN wordt aan de hand van een Verklaring Vaststellen Identiteit vastgelegd. Voor gedetacheerden zal DC Engineers het BSN alleen gebruiken voor de salarisverwerking.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

DC Engineers verwerkt alleen persoonsgegevens op basis van de eerste grondslag, ondubbelzinnige toestemming. De wet stelt eisen aan de manier waarop deze toestemming wordt gegeven. Belangrijk is dat betrokkene vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig met de verwerking van zijn persoonsgegevens instemt.

 

Persoonsgegevens zullen enkel worden verwerkt om:

  • Je na het geven van je akkoord, uit het aanbod van werkaanbiedingen periodiek in kennis te stellen van de vacatures die het meest aansluiten bij je profiel;
  • Je cv beschikbaar te stellen aan potentieel geïnteresseerde werkgevers (in overleg met, en na toestemming van jou);

Jouw persoonsgegevens worden door DC Engineers op een veilige wijze bewaard. Ze zijn niet toegankelijk voor mensen die niet de vereiste toegangsrechten hebben. Het aantal medewerkers dat over toegang beschikt tot jouw persoonsgegevens wordt bovendien tot een absoluut minimum beperkt.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

DC Engineers neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die  worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (in dit geval een medewerker van DC Engineers) tussen zit.

 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

DC Engineers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. DC Engineers heeft deze bewaartermijn vastgesteld aan de hand van de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens en hanteert om die reden een termijn van 12 maanden na de datum van toestemming van de kandidaat. Wanneer een kandidaat niet opgenomen wenst te worden in het systeem, maar wel deel wil uitmaken van een sollicitatieprocedure, zullen de gegevens van deze kandidaat tot maximaal 4 weken na afloop van de betreffende procedure worden bewaard. U heeft ten allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

DC Engineers verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien u er mee akkoord bent gegaan, op eigen verzoek, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mochten deze gegevens gedeeld worden, zal dit alleen zijn met (mogelijke) opdrachtgevers. DC Engineers kiest ervoor deze gegevens geanonimiseerd aan te leveren, totdat er sprake is van een (mogelijke) match. Pas dan zullen de volledige persoonsgegevens gedeeld worden. Ook kunnen de persoonsgegevens gedeeld worden met bedrijven die ons diensten verlenen zoals (accountants, rechtskundig adviseurs etc.), mits deze gegevens nodig zijn om de diensten uit te kunnen voeren. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hoeven wij geen verwerkersovereenkomst te sluiten, omdat er volgens de wet in de relatie tussen DC Engineers en opdrachtgever geen ‘verwerker’ is aan te wijzen. DC Engineers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen en zal dit nooit doen zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

 

Gegevens wijzigen

Onder de wetgeving AVG heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DC Engineers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken kunt inzien. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dcengineers.nl. Omdat het hier gaat om erg privacygevoelige gegevens en om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een afspraak te maken om bij ons op kantoor langs te komen met een identiteitsbewijs. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. DC Engineers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DC Engineers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor de verwerking van de persoonsgegevens gebruiken wij Alexion Software. Als verwerker neemt ook Alexion Software passende technische en organisatorische maatregelen teneinde de persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies of onrechtmatige verstrekking of andere onrechtmatige verwerking, waaronder onnodige verzameling en verdere verwerking van Persoonsgegevens. DC Engineers zal de beveiligingsmaatregelen zodanig aanpassen dat deze gedurende de duur van de overeenkomst een passend beschermingsniveau blijven bieden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.